فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = کشورهای نفت‌خیز و صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

سعید صمدی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ مرتضی درخشان