فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی آشکارشده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-89

فرهاد دژپسند؛ علی رضا خزائی؛ مهدی یزدانی