فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = خودرگرسیون برداری ساختاری
ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400

حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی