فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = روش ARDL
پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 14، مهر 1394

فاطمه نظری؛ ناصر علی یداله زاده طبری