فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = فرزاد مخلص الائمه
تعداد مقالات: 1
1. آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه