فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = زین العابدین امینی سابق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 75-104

معصومه اسماعیلی؛ علی عسکری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده