فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = فرخنده جبل عاملی
تعداد مقالات: 1
1. پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد