نویسنده = حسین رضائی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر