فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = ابوالفضل جنتی مشکاتی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395

ابوالفضل جنتی مشکاتی؛ عبدالرضا جهانگیری بلطاقی؛ علیرضا قباشی