فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = فرهاد درویشی سه تلانی
تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت‌های فناوری اطلاعات: آینده‌های بدیل

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395

حاکم قاسمی؛ عین اله کشاورز ترک؛ فرزاد خندان؛ فرهاد درویشی سه تلانی