فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = اکبر کمیجانی
تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

اکبر کمیجانی؛ مجتبی حائری


تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، دی 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین